Ni allwn bellach gynnig cyngor ynghylch yr angen am Asesiad Rhagarweiniol o Rywogaethau a Warchodir. Ceisiwch gyngor ymgynghorydd ecolegol.

Mae’r cyfleuster ceisiadau cynllunio ar-lein yn eich galluogi i chwilio ceisiadau cynllunio yn ôl meini prawf amrywiol a chynnig cyfle i chi roi sylwadau gais cynllunio.

Caniatewch ar gyfer amrywiadau sillafu a thalfyriadau os ydych yn gwneud chwiliad testun. Mae’r system yn cael ei diweddaru dros nos bob dydd.

Hysbysiad Pwysig

Mae’r cyfleuster hwn yn eich galluogi i wneud sylwadau ar geisiadau cynllunio. Sylwch fod Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sicrhau bod sylwadau ar geisiadau ar gael i’r cyhoedd eu harchwilio. Fodd bynnag, nid yw’r rhain yn cael eu cyhoeddi ar-lein.

Mae unrhyw sylwadau a dderbynnir yn ffurfio rhan o’r cais cynllunio a gallant effeithio ar y broses benderfynu. Gallwch weld sylwadau yn bersonol yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth.

Drwy ddefnyddio’r cyfleuster chwilio ceisiadau cynllunio ar-lein, rydych yn cytuno â’r hysbysiad uchod.

Rhoi sylw ar gais