Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn gosod safonau a pholisïau ar gyfer datblygu o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r Awdurdod yn cyfeirio at y cynllun er mwyn llywio eu penderfyniadau cynllunio.

Gweld Datganiad Ysgrifenedig Cynllun Datblygu Lleol Eryri (PDF, 9 MB)

Beth mae’r cynllun yn ei gynnwys?

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn rhestru ffactorau i’w hystyried wrth werthuso ceisiadau cynllunio a rhoi caniatâd cynllunio. Mae’r ffactorau’n seiliedig ar y rhinweddau sydd angen eu gwarchod a’u gwella o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • harddwch naturiol y parc
 • cymunedau a diwylliant y parc
 • bywyd gwyllt y parc
 • treftadaeth a hanes y parc

Map Rhyngweithiol Cynllun Datblygu Lleol Eryri

Mae Map Rhyngweithiol Cynllun Datblygu Lleol Eryri yn eich galluogi i weld pa bolisïau sy’n effeithio ar ba ardaloedd o fewn y Parc Cenedlaethol.

Gweld y Map Rhyngweithiol

Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Eryri (2016 – 2031)

Mae’n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol adolygu eu CDLl o leiaf bob pedair blynedd o’r dyddiad mabwysiadu i sicrhau bod CDLlau a’u sylfaen dystiolaeth ategol yn cael eu diweddaru er mwyn darparu sylfaen gadarn ac effeithiol ar gyfer gwneud penderfyniadau cynllunio. Mae’r Adroddiad Adolygiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau a chasgliadau adolygiad yr Awdurdod o Gynllun Mabwysiedig yr Awdurdod sef CDLl Eryri (2016-2031). Mae’r adolygiad wedi cael ei hysbysu gan ymgysylltiad rhanddeiliaid, a gynhaliwyd rhwng 7 Ebrill 2023 a 12 Mai 2023.

Gweld Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Eryri

Cadw mewn cysylltiad

Os ydych yn dymuno derbyn gohebiaeth reolaidd ynglŷn â’r broses o adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol (gan gynnwys ymgynghoriadau) yna cofrestrwch eich manylion gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Cofrestru ar fas-data cysylltiadau Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2024

Adroddiadau Monitro

Mae’n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol fonitro gweithrediad y Cynllun a fabwysiadwyd ganddyn nhw drwy gynhyrchu Adroddiad Monitro Blynyddol sy’n cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. Mae’r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn cael ei ddefnyddio i asesu i ba raddau y mae’r CDLl yn cyflawni ei amcanion.

Canllawiau Cynllunio Atodol

Ochr yn ochr â’r Cynllun Datblygu Lleol, bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n cyhoeddi dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol. Mae’r dogfennau hyn yn edrych yn fanylach ar y polisïau o fewn y Cynllun Datblygu Lleol.

Mae nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n edrych ar wahanol faterion datblygu , yn cynnwys:

 • Dyluniad cynaliadwy
 • Llygredd golau
 • Yr iaith Gymraeg
 • Tai fforddiadwy
 • Llety ymwelwyr
Dogfennaeth

Mae copïau caled o’r Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 mabwysiedig yn cynnwys Mapiau Argymhellion a Mewnosod ar gael i’w gweld yn Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth ac yng Nghanolfannau Croeso’r Awdurdod.

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri’n cyhoeddi mapiau manwl a mapiau o’r cynnig i gyd-fynd â’r Cynllun Datblygu Lleol. Pwrpas y mapiau hyn yw i ddangos ‘statws’ ardaloedd penodol o fewn Parc Cenedlaethol Eryri. Er enghraifft, mae’r mapiau’n amlinellu’r lleoedd sydd wedi’u dynodi’n:
 • Ardaloedd o Harddwch Naturiol
 • Ardaloedd Cadwraeth
 • Ardaloedd Awyr Dywyll

Mae’r ardaloedd hyn â safonau a  pholisïau penodol er mwyn amddiffyn eu rhinweddau arbennig.